Öğrenci Hareketliliği

Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları ve Seçim

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar:

  • Başvuran, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmalıdır.
  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olmalıdır.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.
  • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Öğrencilerin dil sınavı puanının %50'si ile akademik ortalamanın %50'sinin toplamı üzerinden yapılan sıralamaya göre seçilmektedir.

Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar

Öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve kredilerin ödenmesi devam eder.

Kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak, ödemekle yükümlü oldukları katkı payı veya öğrenim ücretini yine kendi kurumlarına ödemeye devam eder.

Gidilen yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödenmez.   

Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır.

Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir.  

Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisiye oranı esas alınarak yapılır.  

Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişiminin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir.