TEMEL BİLGİLER/ BASIC INFORMATION

TEMEL BİGİLER/BASIC INFORMATION

 

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.


Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.


Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Mevlana Exchange Programme

Mevlana Exchange Programme is a programme which aims the exchange of students and academic staff between the Turkish higher education institutions and higher education institutions of other countries. With the regulation published in August 23, 2011 (num: 28034), students and academic staff exchange between Turkish higher education institutions and higher education institutions of other countries has been possible. Different from other exchange programmes, Mevlana Exchange Programme includes all higher education institutions in the world regardless of their region

Mevlana

Programa adını veren Mevlana'nın asıl adı Muhammed Celâleddin'dir. Mevlana, bugün Afganistan sınırları
içerisinde yer alan Horasan yöresinin Belh şehrinde 1207 tarihinde doğmuştur. Mevlana ismi
sevenlerince kullanılmış ve adeta onunla özdeşleşen evrensel bir simge olmuştur. Batılılarca da Rumi
olarak bilinmektedir.
XIII. yüzyılda yaşamış, ama eserleriyle çağları aşmış bir sufi olan Mevlana; "Gel ne olursan ol, gel" dizelerine
yansıdığı üzere insanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir. Sınırsız insan sevgisinin
yanı sıra sonsuz hoşgörüsüyle sadece İslam âlemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır.
Hayata ve insanlara bakışıyla bir fikir adamı olarak da tüm dünyada kabul edilmektedir. UNESCO, Mevlana'nın
doğumunun 800. yıldönümü nedeniyle, 2007 yılını Mevlana ve Hoşgörü Yılı ilan etmiştir.
Öğrenim hayatı boyunca dönemin değişik ülke ve şehirlerinde yer alan eğitim kurumlarını hem bir ö
renci hem de bir bilim insanı olarak ziyaret etmiştir. Mevlana'nın hayatında ve felsefesinde "değişim"
önemli bir yer tutmaktadır.
Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat ve Mecalis-i Seba gibi önemli eserlerin de yazarıdır.


Mevlana

The original name of Mevlana, from whom the name of the programme is inspired, is Muhammed Celaleddin.
Mevlana was born in 1207 in Belh of Horasan distinct that is now in the border of Afghanistan.
The name "Mevlana" was used by Sultan Veled, §ems-i Tebrizi and his lovers, and virtually is a universal
symbol which identifies with him. Also, he is known as Rumi by the western people.
Mevlana lived in the 13th century, but as a sufi who got beyond the ages with his works, did not make
any discrimination between people as indicated in his verse "Come, come whoever you are". As well as
his mercy, voluntary and unlimited humanity, he had endless tolerance and he impressed not only the
world of Islam but also the whole humanity. He is accepted worldwide as an intellectual with his point
of view to the people and life. UNESCO, due to the 800th anniversary of Mevlana's birth, declared the
year 2007 as Mevlana and Tolerance year.
Throughout his education, he visited the educational institutions of various cities in different countries
not only as a student but also a scholar. Mevlana attributed great importance to "change" in his philosophy
throughout his life-
He is also the author of the important works like Masnavi, Divan-i Kebir, Fihi Mafih, Mektubat and
Mecalis-i Seba.

Mevlana Değişim Programı'nın Amacı

Mevlana Değişim Programı'nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile
yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini
sağlamaktır. Ayrıca Mevlana Değişim Programı'nın temel amaçları;
• Türkiye'yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,
• Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,
• Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,
• Türkiye'nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,
• Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşme
sini sağlamaktır.

The Objectives of Mevlana Exchange Programme


The primary objective of Mevlana Exchange Programme is to exchange students and academic staff
between the Turkish higher education institutions and higher education institutions of other countries.
Additionally, Mevlana Exchange Programme aims;
• Making Turkey a centre of attraction in higher education area,
• Increasing the academic capacity of Turkish higher education institutions,
• Contributing to the globalization process of higher education,
• Sharing the historical and cultural heritage of Turkey in a global scale, Enriching the culture
of respect and tolerance to differences by increasing intercultural interaction

Mevlana Öğrencisi

Mevlana Değişim Programı öğrencileri,
• Bölgesini ve dünyayı daha iyi tanımak ve anlamak isteyen,
• Değişime açık
• Donanımlı ve kendine güvenen,
• Rekabet duygusu güçlü,
• Küresel bilinç ve sorumluluk duygusuna sahip öğrencilerdir.
Mevlana Değişim Programı kapsamında eğitim öğretim hayatlarının bir ya da iki dönemini yurt dışında
geçiren öğrencilerin bu programa katılmadan önce ya da katıldıktan sonra diğer değişim programlarından
faydalanmasının önünde herhangi bir engel yoktur.
Gerekli şartları sağlayarak Programa katılan öğrencilere, yurt dışında gittikleri yükseköğretim kurumundaki
eğitim- öğretim süresi boyunca karşılıksız burs imkânı da sağlanacaktır. Öğrenciler, değişim
programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Mevlana Student


Mevlana Exchange Programme Students,
• are willing to recognize and perceive their regions and the world better,
• are open to change,
• are qualified and self-confident,
• have a strong sense of competition,
• have global knowledge and responsibility.
The students, who benefited from Mevlana Exchange Programme, can also benefit from other exchange
programmes before/after participating in this programme.
The students, who participate in the programme after having the requirements, will be given non-refundable
scholarship during their study abroad. The students do not pay any tuition fee to the host
institutions during their exchange period.

Diğer Değişim Programlarından Farkı

Dünyanın farklı bölgelerinde uluslararası, bölgesel örgütler ya da bazı ülkeler tarafından yürütülen
mevcut bölgesel ve uluslararası değişim programları; Yükseköğretim Kurulu'nun üzerinde durduğu
yükseköğretimin küreselleşme yaklaşımına sınırlı düzeyde katkı sunmaktadır. Küresel yükseköğretim
vizyonunun önemli bir aracı olarak Mevlana Değişim Programı kapsamında, yükseköğretimin giderek
küreselleşen akademik ruhuna uygun bir şekilde programa başvuran öğrenciler, bazı ön şartları taşımak
kaydıyla, dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettiği üniversitede eğitim alma fırsatını yakalayacaktır.
Benzer şekilde Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında
görev yapan tüm öğretim elemanları, öğretim elemanı hareketliliğine katılabilirler. Bu hareketlilik,
bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim elemanın bir başka yükseköğretim kurumunda
gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsar.

Its Difference From Other Exchange Programmes
The current international and regional exchange programmes executed by some countries and regional
organizations have limited contribution to the "globalization of higher education" approach of Turkish
Higher Education Council. Students who apply to Mevlana Exchange Programme, a significant means
of global higher education vision, will have the opportunity to study at a university they desire in any
part of the world.
Additionally, all academic staff who work in a national or foreign higher education institution, on condition
that the higher education institutions signed a bilateral Mevlana Exchange Protocol, may benefit
from Mevlana Exchange Programme. This mobility includes educational activities to be performed in
host institution.

Mevlana Değişim Programı'nın Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına Sağlayacağı Faydalar


Mevlana Değişim Programı ile Türkiye'den farklı bir ülkede eğitim alma fırsatını yakalayan Mevlana
öğrencileri; uluslararası alanda kendilerini ifade etmede çok yönlü, analitik ve karşılaştırmalı bakış açısına
sahip olacaklardır. Program kapsamında yurt dışına gidecek bu öğrenciler, edinecekleri akademik
deneyimin yanı sıra gittikleri ülkenin kültürlerini yerinde tanıma olanağı bulacaklardır. Yeni arkadaşlar
edinen, yabancı dil seviyesini geliştiren bu öğrenciler; akademik hayatlarının bir bölümünü yurt dışında
geçirerek edindikleri tecrübe sayesinde kariyer planlarına ulaşma süreçlerinde de önemli bir avantaj
kazanacaklardır.
Mevlana Değişim Programı ile yurtdışına gidecek öğretim elemanları ise yurt dışında ders vermenin
yanı sıra, farklı akademik bakış açıları kazanarak çalışmalar yapma ayrıcalığını yakalayacaktır. Akademik
işbirliğini ülkelerine döndükten sonra da devam ettirerek çeşitli konferans, proje ve seminerlerle
karşılıklı etkileşimin devam etmesini sağlayacaklardır.

The Benefits of Mevlana Exchange Programme to Students and Academic Staff


Mevlana students who have the opportunity to study abroad will be able to express themselves on the
international level and will have both analytic and comparative point of view. The students who will
study abroad thanks to this programme will have the chance to recognize cultures of their host countries
in addition to the academic experience they will gain. These students, who make new friends and
improve their foreign language proficiency, will have great advantage for achieving their career goals
thanks to their international experience at their studies.
Academic staff, who will benefit from Mevlana Exchange Programme, will have the opportunity to do
researches with new academic perspectives in addition to lecturing abroad. They can continue their
cooperation by the mutual interaction via various conferences, projects and seminars after returning
their home institutions.

Mevlana Değişim Programı'na Kimler Katılabilir?

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarında
(Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim
programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.
Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında
görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programı'na katılabilirler.
Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam
altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında
dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda
seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme
faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez
ve değişim için kabul edilemez.

Who can benefit from Mevlana Exchange Programme?

The students registered in formal education programmes in Associate Degree, B.A, M.A and PhD level
at higher education institutions in Turkey (on condition that the higher education institutions signed a
bilateral Mevlana Exchange Protocol) may benefit from Mevlana Exchange Programme.
Additionally, all academic staff who work in a national or foreign higher education institution, on condition
that the higher education institutions signed a bilateral Mevlana Exchange Protocol, may benefit
from Mevlana Exchange Programme. In the scope of mobility, academic activities of academic staff can
not be less than total six hours weekly.
In hourly calculation of the activities performed by academic staff, courses are considered. If course
hours do not complete six hours, academic activities like seminars, panels or conferences are evaluated
in this context. Academic staff mobility plans which do not contain lectures shall not be considered
within Mevlana Exchange Programme and accepted for the Exchange.

Mevlana Değişim Programı'na Başvuru

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:
• Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yük
sek lisans veya doktora öğrencisi olması,
• Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki
buçuk olması,
• Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en
az üç olması.
• %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması
• Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık
ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime
başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar

Application Requirements of Mevlana Exchange Programme

The requirements for being a Mevlana Exchange Programme Student are;
• to be studying at associate degree, bachelor degree, master degree or phd degree of higher
education programmes,
• Grade point average (GPA) of associate degree and undergraduate students must be at least
2,5 on a four point scale,
• Grade point average (GPA) of graduate students (MA, PhD) must be at least 3.00 on a four
point scale,
• 50% language score + 50% GPA
• The students studying in their first year at associate or bachelor degree and the students of
preparation classes and scientific preparation programmes of graduate degrees can not partic
ipate in this programme at their first semester.

Programın İşleyişine İlişkin Diğer Temel Hususlar

Mevlana Değişim Programı'ndan yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir kişi nasıl başvuru yapmalı?
Öğrenciler, Türkiye'de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon
ofisine https://mevlana.yok.gov.tr internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz
bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir.
Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim
elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını
yapabilirler.
Mevlana Değişim Programı'ndan kaç sefer ve ne kadar süre ile yararlanabiliriz?
Öğrenciler; Mevlana Değişim Programı'ndan en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı,
eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim
yılını aşamaz.
Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim- öğretim yılı içinde bir
defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay olabilir.

Other Main Aspects for Execution of the Programme

How should a student, who has the requirements, can apply to the Mevlana Exchange Programme?
The students may apply to the Mevlana Exchange Programme unit of his/her university after filling the
required forms in https://mevlana.yok.gov.tr properly.
All academic staff, working in higher education institutions with Mevlana Exchange Protocol, may also
apply to Mevlana Exchange Programme coordination offices of their institutions.
How many times and how long can we participate in Mevlana Exchange Programme?
Students may study abroad for one (minimum) or two (maximum) semesters. Semester periods may
be different considering the education systems but the total exchange period can not exceed one academic
year.
Academic staffs also may participate in Mevlana Exchange Programme. Academic staff may lecture
abroad from one week (minimum) to three months (maximum).

Programın İşleyişine İlişkin Diğer Temel Hususlar

Mevlana Değişim Programı'ndan yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği kuruma eğitim öğretim ücreti
öder mi?
Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu
örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini
ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca
bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.
Programa katılan öğrenci dönem kaybına uğrar mı?
Mevlana Değişim Programı'na katılıp, başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim
kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü'nde hangi derslere denk
sayılacağının açıkça belirlenmiş ve öğrencinin bütün derslerden başarılı olması durumunda, öğrenci
ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

Other Main Aspects for Execution of the Programme

Do students have to pay any tuition fee when they participate in Mevlana Exchange Programme?
Students do not pay any tuition fees to the host institution during the programme, but they continue
to pay the obligatory tuition fees to their home institutions. They do not pay any extra fee to the host
institution within the scope of the exchange programme.
Do the students who participate in the programme repeat the courses/semesters taken at the host
institution?
As the course(s) to be taken in the host institution are officially agreed to be counted in advance within
the Learning Protocol, the students do not repeat any courses/semesters when they return.

Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar

Öğrenciler ile ilgili hususlar:
Mevlana Değişim Programı'na katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer
burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle
yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler ve gideceği
yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.
Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için
gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Mevlana
Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek
Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere
ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda,
burs ödenebilir.

Scholarships During the Mevlana Exchange Programme

Terms and conditions for students:
Mevlana Exchange Programme students continue to take their other scholarships and grants in their
home countries and they have to do registration in their home institutions. They pay tuition fee to their
home institution if they are supposed to and they do not pay any other tuition fee to the host institution.
He scholarship amount to be paid to the Mevlana Exchange students differs according to the life standards
of the country of the host institution. Within the context of Mevlana Exchange Programme, the
programme students can be paid up to three times of the amount that is monthly paid to bachelor degree
students according to the Law no.5102 on Granting Scholarship and Loan to the Higher Education
Students and in the ratios determined by Council of Higher Education Executive Board.

Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar

Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına
gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir.
Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan
burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu
derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak
yapılır. Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın
diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişiminin
geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir.
Öğretim elemanları ile ilgili hususlar:
Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı
Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı
Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir.
Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

Scholarships During the Mevlana Exchange Programme

Incoming students from other countries to Turkish higher education institutions are granted according
to the ratios determined by Council of Higher Education Executive Board.
In terms of the scholarships that will be paid to the students, 70% of the scholarship amount is paid
monthly. For the student's remaining grant payment, the ratio of total credits of the succeeded courses
to the courses that the student is obliged to take as obligatory courses will be considered. In the event
that the resources allocated for the higher education institution to exchange of Mevlana Exchange Programme
student is insufficient, students may utilize their own personal means or special scholarships
may be granted provided that it is in accordance with other terms of the programme.
Terms and conditions for academic staff:
Within the scope of Mevlana Exchange Programme, travel allowance stated in the Travel Expense Law
no.6245 may be paid to incoming and outgoing academic staff while travel allowance and additional
course fees may be paid as stated in Travel Expense Law no.6245 and article 10 of the Law no.2547.
CHE Executive Board is authorized to determine additional course fees due to the countries and titles.